Inal Law Office

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ Yürürlüğe Girdi

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 06 Aralık 2016 tarih ve 29910 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girdi(1)

Tebliğ’in amacı, şirket kuruluş sözleşmeleri ile imza beyannamelerinin ticaret sicili müdürlüklerinde imzalanmasındaki usul ve esasları belirlemektir
(2)

1. Dayanak

Tebliğ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na TTK’daki ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerin uygulanmasıyla ilgili tebliğler çıkartma yetkisi veren 210 uncu maddesine dayanılarak çıkartılmıştır. 

Bununla birlikte, Tebliğ aslen 09 Ağustos tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve TTK’daki şirket kuruluş sözleşmelerine ilişkin bazı maddelerde değişiklik yapan 6728 sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a (“Torba Kanun”) dayanılarak hazırlanmıştır. Nitekim Torba Kanun ticaret şirketlerinin kuruluş sözleşmelerinin noter tarafından tasdik edilmesi zorunluluğuna alternatif olarak, ticaret sicil müdürü veya yardımcısı huzurunda da imzalanarak resmi olarak tasdik edilebileceğini düzenlemiştir . 

2. Uygulama Alanı

Tebliğ’in “Tanımlar” başlıklı 3ncü maddesi uyarınca, işbu Tebliğ hükümleri aşağıdaki şirketlerin kuruluş sözleşmelerine uygulanacaktır:
- Anonim şirketler
- Limited şirketler
- Kollektif şirketler
- Komandit şirketler
- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler

Kuruluş Sözleşmesinin İmzalanması ve Tasdik Edilmesi

Yukarıda da ifade edildiği üzere, Tebliğ, şirket kuruluş sözleşmelerinin artık noterin yanısıra ticaret sicili müdürlüklerinde de ticaret sicili müdürü veya ticaret sicili müdür yardımcısı nezdinde imzalanıp tasdik edilebileceğini düzenlemektedir. Bu kapsamda, Tebliğ, kuruluş sözleşmelerinin ticaret sicili müdürlüğünde kimler tarafından imzalanabileceğini, imza aşamasında sunulması gereken belgeleri, belgelerin nasıl doğrulanacağını ve imza ile tasdik aşamalarını düzenlemektedir.
2.1. Kimler İmzalayabilir? 

Şirket kuruluş sözleşmeleri aşağıdaki kişiler tarafından imzalanabilir:
- Kurucular veya temsilcileri;
- On sekiz yaşından küçük kişilerin şirkete kurucu ortak edildiği durumlarda, şirket sözleşmesinin velileri tarafından imzalanması gerekir.
Kurucu veya temsilcinin okur-yazar olmaması, Türkçe bilmemesi, işitme, konuşma veya görme engelli olması halinde sözleşmeler noter huzurunda imzalanır. 

2.2. Hangi Belgeler Sunulur?

Tebliğ’de reşit ile reşit olmayan kurucular ve temsilcilerin sunması gereken belgeler ayrı ayrı belirlenmiştir.

2.2.1. Reşit Kurucular tarafından Sunulacak Belgeler
Reşit kurucuların sunması gereken belgeler şunlardır:
- Kurucu Türk vatandaşı ise, geçerli kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi;
- Kurucunun doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişi olması durumunda mavi kart;
- Kurucu yabancı uyruklu ise başvuruda geçerli pasaport.

2.2.2. Reşit Olmayan Kurucular tarafından Sunulacak Belgeler
Reşit olmayan kurucular tarafından sunulması gereken belgeler şunlardır:
- Kurucunun tek bir velisi varsa, nüfus kayıt örneği;
- Kurucunun velisiyle birlikte şirket kurucusu olması halinde, vasi veya kayyum kararı.

2.2.3. Temsilciler tarafından Sunulacak Belgeler
Temsilciler tarafından sunulacak belgeler şunlardır:
- Kurucu adına imza atacak temsilciler, sıfat ve yetkileri ile işlemi yapmaya yetkili olduklarını gösterir belge ile geçerli kimlik belgeleri;
- Kurucu adına imza atacak kişinin vekil olması halinde vekâletname düzenlemeye yetkili makam veya noterlerce onanmış vekâletnamenin aslı;
- Kurucu adına imza atacak kişinin vasi veya kayyum olması halinde, konuya ilişkin mahkeme kararın aslı veya onaylı sureti.

2.2.4. İmza Beyannamesinin Düzenlenmesi

Kuruluş sözleşmesini imzalayacak kişilerin imza beyannamesini de sunmaları gerekir. İmza beyannameleri de, tıpkı kuruluş sözleşmeleri gibi ilgili ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenebilir. İmza beyannamesini imzalayacak kişilerin kimlik bilgileri yukarıda anlatıldığı şekilde tespit edilir.

2.3. Sunulan Belgeler Nasıl Doğrulanır?

Ticaret sicili müdürü veya müdür yardımcısı, şirket kuruluş işlemi için başvuruda bulunan kişinin kimliğini gösterir belgeyi inceler, belgedeki fotoğraf ile gelen kişiyi karşılaştırır, fotoğrafta soğuk mühür izinin olduğunu kontrol eder. İbraz edilen belgeden şüpheye düşülmesi halinde ikinci bir kimlik belgesi istenir. Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) kimlik kartı ve mavi kart bilgilerinin doğruluğu sorgulanır.

İbraz edilen pasaport ise, pasaport sahibinin imzası, pasaportun sayısı, fotoğraf, kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve doğum tarihi ve belgenin verildiği makam kontrol edilir. Pasaportta, belgeyi veren makamın mühür, kaşe ve imzası olmalıdır.

İbraz edilen sürücü belgesi ise, kişi bilgileri ile soğuk mühür izi kontrol edilir.

İbraz edilen kimlik belgesinin yırtık veya yıpranmış olması, belgedeki resmin eski olması veya benzeri durumlar nedeniyle kimlik doğrulanmasında tereddüt yaşanması durumunda, kimlik belgesinin değiştirilmesi veya yenilenmesi istenir.

İbraz edilen ve doğrulanan belgelerin birer örneği tarih kaşesi ile mühürlenerek şirketin sicil dosyasında saklanır.

2.4. İmza ile Tasdik Aşaması Nasıl Olur?
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nde (MERSİS) hazırlanmış olan şirket kuruluş sözleşmesinin dökümü alınır ve sözleşmeyi imzalayacak kurucu veya temsilciler, ticaret sicili müdürü veya müdür yardımcısı nezdinde iradelerini serbestçe ve kendi isteğine uygun olarak? beyan ederler.

Ticaret sicili müdürü veya müdür yardımcısı, kurucunun veya temsilcinin ayırt etme gücüne ilişkin yaşlılık, hastalık veya dış görünüş nedeniyle şüpheye düşerse veya ihbar ve şikâyet varsa başvuruyu reddedebilir.

Ardından, kurucular veya temsilciler, kuruluş sözleşmesini ticaret sicili müdürü veya müdür yardımcısı nezdinde imzalar. İmzalanan sözleşmenin her sayfası, müdür tarafından imzalanarak mühürlenir. Ayrıca nüshaların son sayfasına işlem tarihi ve yazılır veya tarih kaşesi basılır. Müdür tarafından imza onay belgesi hazırlanır ve imzalanır. Söz konusu belge mühürlenir ve sözleşmenin arkasına eklenir.

İmzalanan ve mühürlenen sözleşmenin bir nüshası müdürlükçe alınır ve şirketin tescil başvurusu ile birleştirilerek dosyasında saklanır. Kalan sözleşme nüshaları ilgililere teslim edilir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde imzalanan ve tasdik edilen kuruluş sözleşmesinin üç ay içinde tescil edilmemesi halinde, sözleşmede imzası bulunanların şirket kurma iradelerinin devam ettiğine daire beyanda bulunmaları halinde, tescil işlemi gerçekleştirilebilir. Bu durumda da, yukarıda anlatılan inceleme beyanları yenilecektir.
Aynı işlemler imza beyannameleri için de yapılır. 

3. Kuruluş Sözleşmesinin Değiştirilmesi

Kuruluş sözleşmesinin imzalanması ve mühürlenmesinden sonra sözleşmede herhangi bir değişiklik olması halinde, ilgililerden sözleşme nüshası adedince düzeltme beyanı alınır. Düzeltme beyanı oluşturulurken imza yetkilileri yukarıda anlatıldığı şekilde belirlenir. -----------------------------------

(1)Tebliğ’e ulaşmak için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161207.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161207.htm (erişim tarihi: 06.12.2016).

(2)Torba Kanun’un TTK’da yaptığı değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi için, Hukuk Büromuzun resmi internet sitesinde yayımlanmış olan “6728 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla TTK Kapsamında Getirilen Yenilikler” başlıklı makalemize bakınız. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.inal-law.com/EN/Articles/Details/-6728-Sayili-Yatirimlarin-Proje-Bazinda-Desteklenmesi-Ile-Bazi-Kanun-Ve-Kanun-Hukmunde-Kararnamelerde-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Kanunla-TTK-Kapsaminda-Getirilen-Yenilikler/70396647947815914400 (erişim tarihi: 06.12.2016).


ShareTesvikiye Cad. Ismet Apt., No.45 Kat.2 Nisantasi Istanbul Turkey
Phone : +90 212 325 12 12   Fax : +90 212 325 12 13


Copyright © 2018 Inal Law Office proudly powered by Piernet. All rights reserved.